Video nội soi cho thấy hình ảnh một con sán nổi lên từ nhú tá tràng