Thông tư 35/2019/TT-BYT Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Video nội soi cho thấy hình ảnh một con sán nổi lên từ nhú tá tràng
6 Tháng Hai, 2020
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
17 Tháng Hai, 2020

Ngày 30/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 35/2019/TT-BYT “Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”.

Theo đó, người hành nghề là bác sỹ có phạm vi hoạt động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa tương ứng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận và năng lực của người hành nghề là bác sỹ để giao cho người hành nghề bằng văn bản được thực hiện các chuyên môn kỹ thuật cụ thể tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do mình phụ trách.

Thông tư 35/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 6 Thông tư 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh” kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Phòng khám Chuyên khoa Ký sinh trùng, Viện Ký sinh trùng – Côn trùng TP. HCM